Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ติดตามการติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 2 มีนาคม 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ติดตามการติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตชุมชน บริเวณสวนชมน่านฝั่งตะวันตก ในช่วงวิกฤตหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยสามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โอโซน รวมทั้งข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จและรายงานผลคุณภาพอากาศผ่าน application Air4Thai ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 นี้

แกลเลอรี่