Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ งบประมาณปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ งบประมาณปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ งบประมาณปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  10-13 มีนาคม ๒๕๖3 ณ บ้านไม้การ์ตูนรีสอร์ท  ตำบลแคมป์สน อำเภอเขค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สสภ.1 - 4 เข้าร่วมหารือได้แนวทางดำเนินการดังนี้ คือ ทบทวนการใช้ค่าคงที่ในการคำนวณปริมาณการรองรับมลพิษ จัดทำแผนที่เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านมลพิษทางน้ำ 

-ค่าเฉลี่ยความเข็มข้นBODจากการใช้ประโยช์ที่ดินต่างๆ
-ค่าสัมประสิทธิ์ชะล้างหน้าดินของน้ำฝน(CV)สำหรับกลุ่มดินประเภทต่างๆ
-ค่าสัมประสิทธิ์สำหรัลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆ

  จากการหารือดำเนินการรวมกันทั้งภาคเหนือ 17 จังหวัด

แกลเลอรี่