Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างน้ำดิบ (ระบบประปาที่ใช้น้ำผิวดินเป็นน้ำดิบในกระบวนการผลิต)

ดำเนินการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างน้ำดิบ (ระบบประปาที่ใช้น้ำผิวดินเป็นน้ำดิบในกระบวนการผลิต)

วันนที่ 9-13 มีนาคม 2563
📣สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสานงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้ดูแลระบบประปา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างน้ำดิบ (ระบบประปาที่ใช้น้ำผิวดินเป็นน้ำดิบในกระบวนการผลิต) ในพื้นที่ตำบลบ้านโคน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รวมจำนวน 3 อปท. ซึ่งได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาพารามิเตอร์ภาคสนาม ได้แก่ เหล็ก แบคทีเรีย และพารามิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานโครงการต่อไป

แกลเลอรี่