Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2563

ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563
📣สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Zero waste) ปี 2563 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4

แกลเลอรี่