Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลัง ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน (ZERO WASTE EXPO) ครั้งที่ 6/2563

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลัง ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน (ZERO WASTE EXPO) ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลัง ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน (ZERO WASTE EXPO) ครั้งที่ 6/2563 เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยมี นายชาตรี ไชยวงค์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่