Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563
📣🍀คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) สร้างทีมงานที่เข็มแข็งมีประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร รักษามาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเตรียมตัวรองรับการรับรองต่ออายุสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิด และมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมอบรม จำนวน 33 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน โดยมีการทำแบบทดสอบก่อน-หลังอบรม และบรรยายเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน 6 หมวด

แกลเลอรี่