Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินภายใน ครั้งที่ 1/2563

การตรวจประเมินภายใน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการประเมินจากผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 คือ นางสาวฉลอง นงค์เยาว์ และ นายอณุพล หมื่นยงค์ ดำเนินการตรวจประเมินภายใน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อประเมินความพร้อมด้านเอกสารและพื้นที่ ก่อนรับการตรวจจากคณะกรรมการระดับพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่