Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงสภาวะการระบาดโรคโควิด-19

ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงสภาวะการระบาดโรคโควิด-19
วันที่ 9 เมษายน 2563
📣สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงสภาวะการระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 , 2 และ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Line โดยมีประเด็นการหารือ การถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ "กาดนัดความรู้ สู้หมอกควัน" , รูปแบบการจัดทำรายงานสถานการณ์ประจำวัน, การพัฒนาเพจอากาศบ้านเฮา, การพัฒนาเครือข่ายต้นแบบชุมชนปลอดการเผา และงานพัฒนางานวิจัย

แกลเลอรี่