Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบจอภาพ (VTC)

ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบจอภาพ (VTC)

วันที่ 10 เมษายน 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 3 และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  ผ่านการประชุมทางไกล  โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 / กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ  ในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่