Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นอาคารประเภทโรงแรม จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นอาคารประเภทโรงแรม จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 เมษายน 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนเทศบาลนครพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นอาคารประเภทโรงแรม จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามตรวจสอบให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ต่อไป

แกลเลอรี่