Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 29 เมษายน 2563  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษภายหลังครบกำหนดระยะเวลาขยายการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาดประเภทอาคารสถานศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัด   น้ำเสียเพิ่มเติมแบบถังสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ จึงดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 1 ตัวอย่าง

แกลเลอรี่