Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่3/2563 ด้วยระบบ Zoom

ประชุมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่3/2563 ด้วยระบบ Zoom

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่3/2563 การประชุมทางไกล (video conferrence) ด้วยระบบ Zoom วันที่ 28-30 เมษายน 2563  เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษทางน้ำระดับจังหวัด สรุปแผนงานมีการแบ่งงานการจัดทำรูปเล่มและแผนที่เสี่ยงให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

Timeline GIS-2563

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .xlsx | ดาวน์โหลด: 3 ครั้ง