Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และทำการเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สถานีวงฆ้อง ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และทำการเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สถานีวงฆ้อง ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปรับระดับทุ่นลอยน้ำ และทำการเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สถานีวงฆ้อง ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำเป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นยำ และใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดพิษณุโลก เพื่อการกำหนดแนวทางและการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่