Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารของเทศบาลตำบลบางระกำ ซึ่งเป็นระบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Septic and Aeration Filter) จำนวน 2 ระบบ ให้สามารถบริหารงานระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

แกลเลอรี่