Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ

ประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายชาตรี ไชยวงค์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการนำเสนอข้อมูลและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่