Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ และประสานชี้แจงคณะกรรมการประเมินระดับภาค ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ศูนย์อนามัยที่ 2 และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs

แกลเลอรี่