Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการติดตามตรวจสอบระบบบำบัด น้ำเสียของอาคารที่ทำการของทางราชการ ภายใต้โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2563

ดำเนินการติดตามตรวจสอบระบบบำบัด น้ำเสียของอาคารที่ทำการของทางราชการ ภายใต้โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ดำเนินการติดตามตรวจสอบระบบบำบัด น้ำเสียของอาคารที่ทำการของทางราชการ ภายใต้โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดการน้ำเสียจากอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานราชการที่มีการดำเนินการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นอาคารราชการต้นแบบที่ดีให้กับภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการน้ำเสียจากอาคารในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แหล่งกำเนิดมลพิษอาคารฯ ประเภทโรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง และประเภทอาคารที่ทำการของราชการ จำนวน 1 แห่ง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งต่อไป

แกลเลอรี่