Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 82 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จำนวน 2 แห่งในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 82 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จำนวน 2 แห่งในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก และอบต.น้ำรึม ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 82 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 กับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่งในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 4 ตัวอย่าง เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งและบังคับใช้กฎหมายต่อไป

แกลเลอรี่