Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบ การดำเนินการตามคำแนะนำในการดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบ การดำเนินการตามคำแนะนำในการดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดวล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ การดำเนินการตามคำแนะนำในการดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมที่ทำการบริหาร ส่วนตำบลบ่อทอง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการให้คำแนะนำในการดูแลคุณภาพน้ำระบบน้ำประปาตามแนวทางที่กรมอนามัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ระบบการผลิตน้ำประปา ทั่วประเทศ นำไปใช้ในการควบคุมการผลิตประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชานในภาวะที่มีโรคระบาด

แกลเลอรี่