Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 3/2563

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่3/2563 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 รวมถึงสำรวจสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำปิง จังหวัดตาก และแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 9 ตัวอย่าง และดำเนินการสำรวจจุดระบายน้ำทิ้ง เพื่อประเมินค่าความสกปรกของแหล่งกำเนิด BODloading ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำ ตามประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งสามารถนำข้อมูลคุณภาพน้ำมาจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี รวมถึงเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และเข้าถึงข้อมูลได้

แกลเลอรี่