Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมการทบทวนแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การให้ความรู้เรื่องการทวนสอบตามมาตรฐานสากล แนวทาง และการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

การฝึกอบรมการทบทวนแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การให้ความรู้เรื่องการทวนสอบตามมาตรฐานสากล แนวทาง และการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเปิดการอบรม  การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การให้ความรู้เรื่องการทวนสอบตามมาตรฐานสากล แนวทาง และการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการอบรม

แกลเลอรี่