Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน พร้อมแนะนำสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น กรณีการร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่หมู่ 3 ต.แม่ท้อ ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการจากฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ป่ามะม่วง

ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน พร้อมแนะนำสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น กรณีการร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่หมู่ 3 ต.แม่ท้อ ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการจากฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ป่ามะม่วง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
📣สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และผู้นำชุมชน ต.ป่ามะม่วง, ต.แม่ท้อ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน พร้อมแนะนำสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น กรณีการร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่หมู่ 3 ต.แม่ท้อ ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการจากฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ป่ามะม่วง ที่อาจมีการลักลอบระบายน้ำเสียลงลำห้วยแม่ท้อส่งผลให้น้ำในลำห้วยแม่ท้อไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้ จึงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 5 ตัวอย่าง เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวต่อไป

 

แกลเลอรี่