Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทางชุดที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ณ อบต.บ้านแก่ง ทต.หาดเสี้ยว ทม.ศรีสัชนาลัย และทต.ในเมือง จังหวัดสุโขทัย

ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทางชุดที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ณ อบต.บ้านแก่ง ทต.หาดเสี้ยว ทม.ศรีสัชนาลัย และทต.ในเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทางชุดที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 เพื่อการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  ณ อบต.บ้านแก่ง ทต.หาดเสี้ยว ทม.ศรีสัชนาลัย และทต.ในเมือง จังหวัดสุโขทัย

แกลเลอรี่