Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ.ตาก, ทน.แม่สอด ทต.ท่าสายลวด และอบต.แม่ปะ ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 82

สสภ.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ.ตาก, ทน.แม่สอด ทต.ท่าสายลวด และอบต.แม่ปะ ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 82

วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 📣สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก, ทน.แม่สอด ทต.ท่าสายลวด และอบต.แม่ปะ ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 82 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พร้อมทั้งตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 กับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภทโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 8 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 9 ตัวอย่าง เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งและบังคับใช้กฎหมายต่อไป

แกลเลอรี่