Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำน่าน พื้นที่อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 จุด

ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำน่าน พื้นที่อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 จุด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
📣สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำน่าน พื้นที่อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 จุด ภายใต้โครงการลดของเสีย ในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มของคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม รวมถึงเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับเทียบกับแบบจำลองทางชลศาสตร์ ในการกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่

แกลเลอรี่