Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ร่วมอบรมและซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สสภ.3 ร่วมอบรมและซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
📣 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.3 ร่วมอบรมและซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภายในหน่วยงาน ตระหนัก และทราบขั้นตอน วิธีการการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยแบบมีแบบแผน เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในหน่วยงาน กรณี เกิดอัคคีภัย

แกลเลอรี่