Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ผังบุคลากร

ผังบุคลากร

ผังบุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

ส่วนอำนวยการ

นางอุษา เทพโภชน์
ผู้อํานวยการส่วน

 man-icon


นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางภาสนี เกี่ยวพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

 
นางสาวเมธินี หงษ์เวียงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์ พลอยชื่น
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวษารินีย์ พิสัยพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
นายสาธิต ขาวมานิตย์
พนักงานขับรถยนต์

นายจิรภาส ฉิมพาลี
พนักงานขับรถยนต์

 man-icon man-icon

นายฉัตรชัย เหล่ามาลา
พนักงานขับรถยนต์

นางกัลยารัตน์ วรธงไชย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวเอกอร แก้วขาว
ผู้อํานวยการส่วน

นางสาวศศิวรุณ นวกวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ กลิ่นเกษร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ

นางสาววาสนา เอกวิเศษศรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย 

นายธราเทพ กุลพานิช
ผู้อํานวยการส่วน

 

นางสาวคคนางค์ ถิรวุธ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ

นางสาวณัชชา สะสมทรัพย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 
นายรวินันท์ สุวรรณสถิตย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 

 

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

man-icon


ผู้อํานวยการส่วน

 
นายอดิศักดิ์ กาญจนสาขา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปนัดดา ผู้มีจรรยา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชํานาญการ

นางสาวภัฏฏินี ค้าผล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์วิภา กิจกุลนําชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายกาญจน์ แสงสุกดี
ผู้อํานวยการส่วน

 

นางวิไล อินทรรัสมี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชํานาญการ

นางสาวนิยดา แซ่ลิ้ม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

   

 

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางเพ็ญสินี หนูทอง
ผู้อํานวยการส่วน

   

นายนพดล เหมือนเพ็ชร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชํานาญการ

นายภาคิน บุญอ่อน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ

นางสาวภัทรชนันท์  กล่างเงิน
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวเยาวสิเนห์  เพ็งผลา
นักวิทยาศาสตร์

 

นางเพ็ญฤดี ครองระวะ
เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ