Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

บทบาทหน้าที่ส่วน

บทบาทหน้าที่ส่วน

 

ส่วนอำนวยการ

1) บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการ และสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

2) บริหารงานบุคคล พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่ง และงานราชอิสริยาภรณ์

3) บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4) บริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนวัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

5) บริหารงานจัดระเบียบการใช้พาหนะและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะและตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

6) บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

7) ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมสำนักงาน

8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 1)  ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

 2)  จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

 3)  จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล แบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งสารสนเทศภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมระดับภาค

 4)  ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1) เป็นศูนย์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) จัดทำระบบคุณภาพ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ 

3) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

2) เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1) จัดทำ และติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

2) ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงานการจัดการในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 

3) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1) ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2) ดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม 

3) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ดำเนินการตามกฎหมายด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย