Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พันธกิจ

พันธกิจ

  • จัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคโดยการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
  • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาคที่เชื่อมโยงนโยบายและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
  • ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเตือนภัยมลพิษ
  • จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาคและเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ผลงาน นวัตกรรม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ยกระดับการเรียนรู้ของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • เสนอแนะ ให้คำปรึกษาทางวิชาการ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน