Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาแม่น้ำท่าจีนตามที่ได้รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาแม่น้ำท่าจีนตามที่ได้รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาแม่น้ำท่าจีนตามที่ได้รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวกำหนด แผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน 3 แผนงานหลัก และ ที่ประชุมได้เพิ่มเติมแผนงานที่ 4 คือ การติดตามและประเมินผล
สำหรับกิจกรรมหลักๆ ที่จะดำเนินการตามแผน ประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์ การทำความสะอาด ขุดลอก การทำความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ และการสำรวจตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษตามหลักประชารัฐ การฝึกอบรม การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และการติดประเมินผลการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการดำเนินการของหน่วยงาน ซึ่งเห็นควรให้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรับทราบและสั่งการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

หลังจากเสร็จการประชุมแล้วคณะได้เดินทางไปสำรวจคลองเจดีย์บูชา คลองสามควายเผือก และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ขององค์การจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ อบต.สามควายเผือก

แกลเลอรี่