Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม"

สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม"

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผอ.สสภ.5 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน (ทสม.) โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. การบรรยายในหัวข้อการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน/บุคคลเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/บุคคลเป้าหมาย
  2. การเสวนากรณีตัวอย่างการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ โดย 
  • ผอ.กองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ
  • ผอ.ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
  • ผู้แทนจาก บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้แทนจาก บริษััท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด.

       3. คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษไม่เป็นไปตามมารตรฐาน โดยกรมควบคุมมลพิษ และสสภ.5

แกลเลอรี่