Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการค่ายเยาวชนสื่อรักท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการค่ายเยาวชนสื่อรักท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม)

จัดโครงการค่ายเยาวชนสื่อรักท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสานต่อและขยายผลเครือข่ายเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มน้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีเยาวชนและครูจากจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐ คน 

กิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้

๑.กิจกรรมเยี่ยมชมโบราณสถานของจังหวัดอุทัยธานี

๒.กิจกรรมล่องเรือสำรวจและชมบรรยากาศของแม่น้ำสะแกกรัง และสาธิตวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยชุดตรวจวัด DO Test Kit

๓.กิจกรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี ณ ตรอกโรงยา

๔.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ แพนด้าแคมป์

• เรียนรู้เรื่องราวโลกในอดีตจาก Fossil ๒๕๐ ล้านปี ที่บ่งบอกว่าอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีเคยเป็นทะเล
• เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชอาหารและสมุนไพร
• การขยายพันธุ์พืชด้วยGreen house
• พลังงานทางเลือกเช่น Solar Cooker, Solar Cell เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาพลังแกลบประสิทธิภาพสูง
• จุลินทรีย์สีแดง(Photosynthesis Bacteria) กับการเติบโตของพืช 
• การตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้
• กิจกรรมนักสืบสายน้ำ ได้แก่ การวัดอัตราการไหลของน้ำและกิจกรรมการชี้วัดคุณภาพน้ำโดยใช้หลักการจำแนกพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

๕.กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ณ วัดถ้ำเขาวง และต้นไม้ยักษ์

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

กำหนดการค่ายเยาวชน

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง