Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สสภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผอ.สสภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี และนครปฐม ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินการระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้ตามมาตรฐาน WHO โดย สสภ.5 และมหาวิทยาลัยเครือข่าย (ม.มหิดล ศิลปากร และเกษตรศาสตร์) จะสนับสนุนเรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งจากแหล่งน้ำดิบผิวดิน และน้ำจากก๊อกประปา หาก อปท.ใดยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานประปาภูมิภาคที่ 3 และศูนย์อนามัยเขต 5 จะมาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสุดท้ายประชาชนจะได้รับบริการน้ำอุปโภคและบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

แกลเลอรี่