Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic-News

สสภ.5 ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทตามความตกลงปารีส

สสภ.5 ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทตามความตกลงปารีส

    วันที่ 26 มีนาคม 2561 สสภ.5 ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากร เพื่อการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทตามความตกลง ปารีส ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อําเภอเมืองจังหวัด นครปฐม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทสจ.ในพื้นที่ลุ่ม น้ําท่าจีน 4 จังหวัด และบุคลากรของ สสภ.5

    โดยวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และท้องถิ่น ไทย เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และ กิจกรรมตามมาตรา 6 ภายใต้อนุสัญญาฯ รวมทั้งได้มีการจัดลําดับความรุนแรงของปัญหาจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีน เพื่อใช้ เป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผน/แนวทางในการดําเนินการ ป้องกัน/แก้ไขปัญหาตามลําดับก่อน – หลัง ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

อบรมความตกลงปารีส_สสภ5

ขนาดไฟล์:17.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pptx | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขนาดไฟล์:2.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง

มาตรการโลก มาตรการไทย

ขนาดไฟล์:3.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง