Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ณ จ.นครราชสีมา

สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ณ จ.นครราชสีมา

                  ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ณ จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี และชัยนาท

แกลเลอรี่