Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

การประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

สรุปประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

ในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ห้องศูนย์เตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม)

                สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (สสภ.๕) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สรุปได้ดังนี้

๑. การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษใน 5 คลองเป้าหมาย จำนวน ๒๐ แหล่ง (คลองสามควายเผือก คลองโรงเจ คลองมหาสวัสดิ์ คลองรางเตย และคลองอ้อมใหญ่)

          ๑.๒  การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้เลือกแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ เป็นลำดับแรก เพื่อให้ สสภ.๕ สามารถออกคำสั่งในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียได้ ส่วนแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่เข้าข่ายฯ จะพิจารณาแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับแหล่งน้ำแล้วขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกคำสั่งและกำกับดูแลต่อไป

          ๑.๓ สสภ.๕ และคพ. จะสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และจะตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ และ๓๐-๓๑ พฤษภาคม และ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.๕

          ๑.๔ คพ. ต้องการฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระยะห่าง ๑ กิโลเมตร จากคลองเป้าหมาย เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป

          ๑.๕ คพ. จะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในคลองเป้าหมาย ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ แต่เนื่องจาก สสภ.๕ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ หลังจากที่ คพ. ลงพื้นที่แล้ว ขอให้จัดส่งข้อมูลคุณภาพน้ำให้ สสภ.๕ ทราบด้วย

 ๒. การอบรม สถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ท่าจีน กำหนดจัดอบรม ๑ วัน คาดว่าจะจัดอบรมระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๑๕๐-๑๖๐ คน ทั้งนี้เกิดจากการบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง คพ. และสสภ.๕ (การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิด  ประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก งบประมาณของสป.ทส. และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนจากค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด งบประมาณของสผ.)

          ๒.๑ ในเบื้องต้นมีหัวข้อเรื่องที่จะจัดอบรม ดังนี้

                 ๒.๑.๑ ขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และข้อควรรู้สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติตามกฎหมาย

                 ๒.๑.๒ ขั้นตอนการดำเนินการบังคับทางปกครองกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

                 ๒.๑.๓ แนวทางการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด สำหรับสถานประกอบการ

                 ๒.๑.๔ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และการจัดการเรื่องร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 ๒.๑.๕ คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ด้านวิชาการและเทคนิคในการจัดการน้ำเสีย และกลุ่มที่ ๒  ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         ๒.๒ คพ.จักทำหนังสือเชิญไปยังแหล่งกำเนิดมลพิษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแจ้งรายชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าวข้างต้น

         ๒.๓ คพ. จะทำหนังสือเชิญเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัด (ทสม.) ในระดับอำเภอ ทั้ง ๔ จังหวัด ประมาณ ๒๗ คน ในลุ่มน้ำท่าจีนเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวด้วย โดยขอรับการสนับสนุนรายชื่อจากส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.๕

๓. การอบรมเครือข่ายเยาวชน และประชาชน กำหนดจัดอบรม ๑ วัน และการอบรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กำหนดจัดอบรม ๑ วัน คาดว่าจะจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๕๐-๑๘๐ คน และขอรับการสนับสนุนรายชื่อจากส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.๕ สรุปได้ดังนี้

        ๓.๑ การอบรมเครือข่ายเยาวชน และประชาชน โดยจะเชิญเครือข่ายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ริมน้ำและใกล้เคียงแหล่งกำเนิดมลพิษในคลองเป้าหมาย เพื่อศึกษาการใช้แอพพลิเคชั่นของ คพ. ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน ซึ่งผู้แจ้งสามารถถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ แจ้งสถานที่ ลงในแอพพลิเคชั่น และมีการสื่อสารโต้ตอบพร้อมแจ้งผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         ๓.๒ การอบรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทสม. และเกษตรกร เพื่อต้องการให้นำวัชพืชน้ำ(ผักตบชวา)มาใช้ประโยชน์

๔. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ คพ. จะประชุมหารือกับ สสภ.๕ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ และพิจารณาวางแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ ต่อไป

แกลเลอรี่