Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สสภ.5 ร่วมกับ ทสจ.นครปฐมจัดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สสภ.5 ร่วมกับ ทสจ.นครปฐมจัดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 เม.ย. 61

สสภ.5 ร่วมกับ ทสจ.นครปฐมจัดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี อ.เมืองนครปฐม  โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รอง ผวจ.นฐ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดย สผ.ให้การสนับสนุนงบประมาณ

มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายชี้แจงการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งมี อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สาระสำคัญของการประชุม คือ ทำความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเรื่องความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 บรรจุไว้ในแผนดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับความสำคัญของจังหวัดนครปฐมให้สอดคล้องและเป็นไปตามระบบงบประมาณในยุคปัจจุบัน

แกลเลอรี่