Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic-News

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

            กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการดำเนินงาน
           ในปี 2561 นับว่าเป็นปีที่ 12 ของการดำเนินงาน จึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานมาเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัด โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs-ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อวางรากฐานการดำเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ต้นทางและส่งเสริมรายได้ อันจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้ายสุด ตามนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ต่อไป    

            ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเน้นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีฐานคิดหลัก คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และวัสดุเหลือใช้
ให้มีความประณีตสวยงาม คงทน ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ต่อไป

เอกสารแนบ

poster 61

ขนาดไฟล์:20.94 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2561 ลงเว็บประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครเป็นส

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง

ใบสมัคร โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 61 ขยายเวลาเป็นสิ้นเดือนพฤษภาคม 61

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง