Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาประจำห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาประจำห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)
รับสมัคร : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา (พนักงานจ้างเหมา)
เงินเดือน 14,000 บาท 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปฎิบัติงานประจำหัองปฏิบัติการด้านสิ่งแวดลัอม (LAB)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ / เคมี / จุลชีววิทยา /สิ่งแวดล้อม
- มีประสบการณ์วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- อดทน / พร้อมเรียนรู้
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ถ้ามี)
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (ถ้ามี) 
ปฎิบัติหน้าที่ : ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการ

ยื่นเอกสารการสมัคร ; สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน transcript ภายในวันที่ 4 มิ.ย.61 *สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.61

ติดต่อ : คุณนพดล โทร 089-4461022 , คุณภาคิน โทร 093-658 3666 (ในวันและเวลาราชการ)