Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน”

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน”

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561

                สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน” ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทสจ.ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และ สสภ.5 มีกิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน รวมทั้ง จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ที่เกี่ยวข้องกับปรับตัวต่อผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือกิจกรรมตามมาตรา 6 สำหรับข้อมูลที่ได้จากการประชุม จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทตามความตกลงปารีสในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนต่อไป

แกลเลอรี่