Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สสภ.5 จัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดป่าพระเจ้า ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สสภ.5 จัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดป่าพระเจ้า ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลปลายนา โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า และวัดป่าพระเจ้า จัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดป่าพระเจ้า ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านทรงพล ใจกริ่ม (รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมปลูก ต้นไม้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ จํานวน 150 คน โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 5 ไร่ ในพื้นที่วัดป่าพระเจ้า จํานวน 3 ไร่ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้าและโรงเรียนสรวง สุทธาวิทยา ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต์ จํานวน 1 ไร่ และสํานักสงฆ์เขมรโรง ตําบลองค์พระ อําเภอ ด่านช้าง จํานวน 1 ไร่

 

แกลเลอรี่