Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาค

การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาค

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) โดยคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาค

ดำเนินการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาค ด้านตรวจเยี่ยมพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองฯ และเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ซึ่งเทศบาลได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และคณะอนุกรรมการฯ ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ และให้ข้อเสนอแนะแก่เทศบาล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ด้านดังนี้ 1.เมืองอยู่ดี 2.คนมีสุข 3.สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4.เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี

แกลเลอรี่