Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้ารับตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้ารับตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

       วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้ารับตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

  1. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานเครือข่ายลุ่มน้ําท่าจีน กับเจ้าหน้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) นำเสนอโดย นายธราเทพ กุลพานิช ผอ.ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
  2. นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สสภ.5 
  3. เข้าพบนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
  4. หารือร่วมกับนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้านมลพิษแบบบูรณาการ 
  5. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองของชาวจังหวัดนครปฐม

แกลเลอรี่