Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic-News

สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ฯ

สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ฯ

 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจากนายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดการประชุม และนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายภาคประชาชน ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมรทั้งสิ้น 66 คน

               หัวข้อในการบรรยายดังนี้

    • ความเป็นมาของโครงการ CBFCM โดย นางสาวเอกอร แก้วขาว รักษาการผอ.ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.5
    • สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน คลองสาขา และคลองพิทยาลงกรณ์ โดย นายกาญจน์ แสงสุกดี รักษาการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สสภ.5
    • สาธิตวิธีการวิเคราะห์และแปลผลคุณภาพน้ำเบื้องต้นโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) โดย เจ้าหน้าที่สสภ.5 และนักศึกษาฝึกงานประจำส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
    • การพัฒนารูปแบบติดตามและเฝ้าระวังคณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน และคลองสาขา 
    • ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยภาคประชาชน

             โดยจากการประชุมในครั้งนี้ สสภ.5 ได้ดำเนินการสร้าง Line Group ชื่อ "เฝ้าระวังท่าจีน" ขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ และได้มอบชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำภาคสนาม (DO Test Kit) แก่ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนและทสม.ทั้ง 4 จังหวัดด้วย

                                                                        ประมวลภาพกิจกรรม

DSC05610
DSC05617
DSC05620 DSC05642
DSC05643 DSC02242
DSC05671 DSC05704