Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระน้ำจันทร์” อ.เมือง จ.นครปฐม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระน้ำจันทร์” อ.เมือง จ.นครปฐม

                  วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) และเทศบาลนครนครปฐม ร่วมกันดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระน้ำจันทร์” อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จำนวน 7 จุด ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการฯ และดำเนินการตรวจวัดความลึกในสระน้ำโดยใช้วิธีการตีกริด จำนวนทั้งสิ้น 22 จุด

                  จากการสำรวจภาคสนามพบว่าน้ำนิ่ง มีสีเขียว พบสาหร่ายและมีปลาตายบริเวณขอบสระ พบขยะทั้งในน้ำและริมขอบสระ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) อยู่ในช่วง 7.0 - 8.3 มก./ล. ซึ่งอาจเป็นผลจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และ/หรือแพลงก์ตอนพืชในน้ำ ทำให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำค่อนข้างสูงกว่าปกติ และมีค่าความลึกระหว่าง 0.9 – 2.9 เมตร

                   ทั้งนี้สำนักงานฯ จะดำเนินการประสานงานขอยืมเครื่องมือ LG Sonic จากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อใช้ในกำจัดสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในสระต่อไป

 

แกลเลอรี่