Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารกิจการ และการควบคุมการผลิตระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารกิจการ และการควบคุมการผลิตระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                 วันที่ 18 -19 เมษายน 2562 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารกิจการ และการควบคุมการผลิตระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จํานวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบประปา หมู่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ใช้น้้ำ) และผู้แทนจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี และนครปฐม โดยมีกิจกรรมสรุปได้ ดังนี้

                 1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน องค์ประกอบ และรูปแบบของระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ําและกรมอนามัย พร้อม ทั้งจัดแสดง Model รูปแบบของระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิทยากรจากสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 (ราชบุรี)

                  2. การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กระบวนการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรอุปกรณ์ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้้ำในกระบวนการผลิต น้้ำประปา อภิปรายในประเด็นปัญหา วิธีแก้ไขกระบวนการผลิตน้ำประปา การสร้าง เครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้้ำ และการใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้้ำอย่างง่าย (Test Kit) โดยคณะวิทยากรจากการประปาภูมิภาคเขต 3 ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ทั้งนี้ ได้มอบชุดทดสอบคุณภาพน้ําอย่างน้ำ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

                   3. ศึกษาดูงานระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลจระเข้สามพัน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้้ำอย่างง่าย (Test Kit)

*** ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่  https://www.facebook.com/pg/REO05/photos/?tab=album&album_id=1380603402081135

แกลเลอรี่