Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

วันที่ 24-25 เมษายน 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีนางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นประธาน ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงแรมสวนสามพราน อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม เพื่อเสนอแนะแนวทางและสร้างทางเลือกที่เหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดน้้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการน้้ำเสียชุมชน โดยมีวิทยากรจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์

สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่ https://www.facebook.com/pg/REO05/photos/?tab=album&album_id=1381227395352069&__xts__%5B0%5D=68.ARCyBzzW8a9H_TVA_7QNPzcnOJhaH7-W-Aj5ZU9c0LrzVTuu7TDm4vecJV22lQmbL8UYsTBCrlS1UVRA6FkbXgfrmNgJgOmvC0qUBXJvOPhl7g8wC-v2xybBNa353CGNM7Xhxx72pnIYSQhM1TE-zJpvqMoyRYONgnBzcGJ4wr7obq-EuaqvRu5uJjBXHNCj59mpLdwTySScLigYLcdDMtpNpCUd0bCmVAS5jeTKLhlyvgrlAqBBL_r7moTBaZoLh500msXA_EpThGNTx2MmqOWxDNi3z9shvIYsFNpjaewrLuiUZqiMo1XCJBqPuZCQ9QFg4k5wBzOdh6Hjs9RyzQCUQ_gE1BPG0HgGYCWOCCpGW0ZChbMLIwUKLLHxh_bOfdZgq-uobD93NAg5FtovuF3yRV60UqRl6fyPyVK94eDO4yMRHPtlTFo0IavDvUkt21kuElf1pGKWMauuzmqK&__tn__=-UC-R

และ

https://www.facebook.com/pg/REO05/photos/?tab=album&album_id=1381230208685121&__xts__%5B0%5D=68.ARCwNzCAQVSIc6dwfOic08cn-_d_W8DuNjuf_JO628BWFM_pspGywTI3Q76A-5x_vsS9c0x94BINV8cgCGTzhYIstm6CDH0WG5tjM2YVphj8wmFhXEVvee3g01zMHohRd9O-X4CJlvG_9EFg4BY2nqGHm03nykJDbmg5D6ZGW2wSDNBMMIuBGhC5-3dbNr8e7Gu89jHXq6N3FHOo5xVCF8M08SrvPE6JUtWjy8R68gsBMi0VM1NmtsXS77HK7kM5Sov0vJlAODof_LlWeI1fQBX-SfF2lJLWiwrTTydFo7Kw_FWuYC7CTDZTmVd3S9V0rO4ptBsqLmUXpIkc_cgCeIDQn5i0tk23Y05LwpoPa6R4UKi4l1APUVpH9E1811KtOp-ozHU3rAJ1UrCqSM_pzrLXg72t2QkPO-qBcHjOnVzyndtJgzKVi6qkOCYMnjKhGRn1NL25d_b7qNHCh9Ij&__tn__=-UC-R

 

แกลเลอรี่