Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ณ โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ณ โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

                      วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ณ โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สามารถดําเนินงานติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองได้ ทั้งนี้มีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงาน รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้รวม 43 ท่าน

                      กิจกรรมประกอบด้วย

  • การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยวิทยากรจาก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
  • การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การตรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
  • การสาธิตการใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำและเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามหลายพารามิเตอร์  และการฝึกปฏิบัติเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่าย โดยวิทยากรจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)
 
                    สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ าวน์โหลด

แกลเลอรี่