Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองเจดีย์บูชา ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองเจดีย์บูชา ประจำปีงบประมาณ 2562

                 วันที่ 19 มิ.ย. 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองเจดีย์บูชา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีโอที ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อสร้างกลไกการสื่อสาร และวางแนวทางการทำงานเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และฟื้นฟูคลองเจดีย์บูชาร่วมกัน มีเครือข่ายชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม และสถาบันการศึกษา ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่คลองเจดีย์บูชา ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้คัดเลือกคลองเจดีย์บูชา เป็นคลองเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสถาบันการศึกษา ได้สรุปผลการดำเนินงานบำบัดของเสียในพื้นที่นำร่อง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพื่อทำกระถาง และดินเทียมปลูกต้นไม้                         ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยขอให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นหน่วยประสานงาน และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางที่ได้จากการประชุมไปพิจารณาใช้ประโยชน์ โดยในระยะเร่งด่วนขอให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ประสานกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครปฐม จัดเวทีประชาคมในการวางผังแม่บทปรับปรุงพื้นที่คลองเจดีย์บูชา บริเวณวัดเสนหา ถึงซอยเทศา 8 ซึ่งเทศบาลนครนครปฐม เจ้าของพื้นที่รับที่จะจัดสถานที่ และประสานแจ้งชุมชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จะได้จัดเวทีชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะทอง เพื่อระดมความเห็นการจัดการน้ำในครัวเรือนก่อนระบายลงสู่คลองเจดีย์บูชา

แกลเลอรี่