Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว ณ ศูนย์ท่าจีนศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว ณ ศูนย์ท่าจีนศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมควบคุมมลพิษประเทศไทย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากศูนย์ท่าจีนศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวิทยากรดังนี้

- นายวรพล  จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) กล่าวแนะนำสำนักงาน ฯ และอธิบายถึงภารกิจของสำนักงานฯ  จากนั้นนายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.5 บรรยายในหัวข้อ “ศักยภาพของห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)”  และนายกาญจน์ แสงสุกดี รักษาการผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สสภ.5 บรรยายในหัวข้อ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาและการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน”

- ผศ.เด่นสิริ ทองนพคุณ ผู้แทนชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐม บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและกิจกรรมของชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐม

- คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) บรรยายในหัวข้อความเป็นมา กิจกรรม และผลงานของศูนย์ท่าจีนศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) พร้อมทั้งจัดแสดงฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำอย่างง่ายจำนวนทั้งสิ้น 6 ฐาน